2. neděle velikonoční

18.04.2020 18:16

2. velikonoční neděle, A

Dnešní neděle získala titul neděle Božího milosrdenství. Když Církev ustanovila tento svátek, chce říci, že Velikonoce, Velká noc nám dává Boží milosrdenství. Poselství Velikonoc a Božího milosrdenství nám říkají, že kdybych byl já jediným člověkem na světě, Kristus by za mne zemřel. Pokusme se domyslet tento výrok: Kristus by kvůli mně zemřel. Zemřel by totiž mojí rukou. Kdyby byli na světě jen dva lidé já a Pán Ježíš, dopadlo by to asi jako s Kainem a Ábelem.

Apoštolové tuto velmi nepříjemnou pravdu poznali na vlastní kůži. Apoštolové neměli čisté svědomí. Teprve až poznáme tíhu svých hříchů, jako apoštolové nejenom ve své fantazii, nýbrž skutečně a prakticky, pak můžeme uchopit nabídku Milosrdenství, která se nám v Evangeliu podává s Kristovým vzkříšením.

Jen tam, kde je sebepoznání a lítost, tam může přijít vzkříšený Pán. Často slyšíme: „Bůh tě miluje, Bůh tě miluje, Bůh tě miluje takového, jaký jsi. Nemusíš se změnit, pokání není třeba, zpověď není třeba, ale smíš se občerstvit u stolu Páně.“ Tomuto poselství neuvěří nikdo, kdo je sám se sebou nebo s druhými ve sporu, když nezažil skutečné slitování.

Bůh vás miluje, žádný smrtelný hřích neexistuje.“ Zkuste to říct apoštolům za zavřenými dveřmi a poplácat je po zádech. Zní to jako slogan z laciného výprodeje. Ditrich Banhoffer nazývá „lacinou milost úhlavním nepřítelem církve. To oč dnes zápasíme je drahá milost. Laciná milost znamená milost jako zboží nabízené pod cenou, promrhané odpuštění, promrhanou útěchu, promrhanou svátost.

To je dilema církve: církev musí a také chce být lidem na blízku, aby jim zvěstovala radostné poselství evangelia. Když však přitom dovolí, aby se vysoké požadavky kladené na člověka staly šumem na pozadí, který nechytí člověka za srdce, ztrácí poselství svou proměňující sílu a církev s tím ztrácí svou přitažlivost.

 

Korunka k Božímu milosrdentsví

Titul Neděle Božího milosrdentví připsal v roce 2000 druhé velikonoční neděli papež sv. Jan Pavel II. na základě svědectví řeholní sestry sv. Faustiny Kowalské (1905-1938) Setra Faustina doporučuje zvláštní úctu k Božímu milosrdentví, uctívat obraz Božího milosrdentví, slavit neděli Božího milosrdenství, nebo modlit se každý den ve tři hodiny odpoledne, v době kdy za nás Pán Ježíš umřel na kříži modlitbu Korunka k Božímu milosrdentví. Sv. Jan Pavel II. byl ctitelem Božího milosrdentví, zemřel před 15 lety, 2. dubna 2005, v sobotu večer, v předvečer svátku Božího milosrdentví.

Korunka se modlí na obyčejném růženci.

Začíná se modlitbou: Otče náš, Zdráva Maria, Věřím v Boha.

Na velkých zrnkách: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa.

Na malých zrnkách: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu.

Zakončení: Svatý Bože, svatý silný, svatá nesmrtelná, smiluj se nad námi a nad celým světem. 3x