25. březen - Slavnost Zvěstování Páně a den úcty k nenarozenému životu

24.03.2020 08:07

25. březen, Slavnost Zvěstování Panně Marii

J. Pelczar, Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze

ve svém skrytém životě

 

 

 

X. Ježíš Kristus v lůně Mariině

učí milovati povolnost, sebranou mysl, mlčení a sebeumrtvení.

 

I. Z lásky k nebeskému Otci a k lidem

se Pán Ježíš podrobil zákonům lidské přirozenosti,

i když pro něho velice ponižujícím

a po devět měsíců uzavřel se v životě Mariině

jako v temném a těsném vězení.

Ten, který všemu vládne, stal se dobrovolně vězněm,

aby za nás odpykal trest, jaký jsme zasloužili,

splatil naše dluhy a osvobodil nás od vězení pekelného.

 

Pán Ježíš je v lůně Marie Panny na ní plně závisí.

neboť v ní má svůj byt, z ní bere pokrm, jeho srdce se živí jejím se živí krví jejího srdce,

její ochraně vděčí za svůj život;

se podrobuje ve všem;

zůstává v takové závislosti na Nejsvětější Panně,

jako každé dítě na své matce;

činí pak to proto, že chce vysoko povznést důstojnost Bohorodičky

a nás naučiti povolnosti a pokoře.

 

Buď tedy poslušný své vlády a jdi ochotně tam, kam tě posílá,

poznej v tom rozkaz vůle Boží;

a neusiluj o změnu místa, kde se nacházíš,

pokud ti Prozřetelnost neukáže, že tě chce vidět jinde.

 

Nejsvětější Matku pokládej za svoji paní a průvodkyni,

která má tebe nejen krmí Chlebem Nebeským a chlebem pozemským,

ale též nad tebou vládne a řídí tvé osudy.

Plně se vlož do jejich rukou.

 

*

 

II. Pán Ježíš žil v lůně Marie Panny v samotě, neznámý lidem

a znám jen Otci Nebeskému,

který na vtělené Slovo pohlížel se zalíbením,

a na Nejsvětější Matku,

která se pohroužila úplně do rozjímání o svém Synu a do milování;

a andělům Božím,

kteří svého Pána v lidském těle neustálou ctí obklopovali.

 

K podobné osamocenosti odsuzuje se Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti

po tolik hodin dne i noci,

kdy kostely jsou zamčené a nikdo z lidí se mu neklaní.

 

Jaké tu naučení pro člověka, od přirozenosti dychtícího po cti a lásce,

který nemůže toho snést, že mu lidé odpírají slávu, poctu, vážnost, přízeň,

že ho pomíjejí, že se o něj nezajímají anebo jím i pohrdají.

 

Jaká to hanba pro ty křesťany,

kteří cení toliko život vnější

a nemají zalíbení v životě vnitřním, v sebrané mysli a v rozjímání.

 

Pamatuj,

že všeliká velikost a světská sláva je marnost a trápení ducha,

neboť jen Bůh je veliký

a v Bohu jen naše světlo, bohatství a štěstí.

Ty buď vždy pokorný, i kdyby tě Bůh povznesl vysoko

a netouži po tom, abys byl ctěn a milován!

 

*

 

III. Samota Pána Ježíše v lůně Mariině byla spojena s neustálým mlčením,

neboť po devět měsíců nepromluvil ani slova.

Mlčel též jako novorozené dítě,

přizpůsoboval se obyčejnému řádu lidské přirozenosti,

ačkoliv již jako nemluvně mohl mluvit

a svou moudrostí svět naplnit podivením.

Později mluvil jen tehdy,

když to vyžadovala sláva Boží a prospěch duší,

a mluvil tak, že i nepřátelé museli vyznat:

Nikdy tak člověk nemluvil“ (Jan 7,46).

Nyní pak v Nejsvětější Svátosti neustále mlčí,

ačkoliv nepřátelé jej urážejí a rouhají se mu.

 

Proč ne všichni věřící v tom nenásledují Božského Mistra?

Proč mnohým z nich je mlčení tak obtížné,

ano i tehdy, kdy třeba mlčet, a v řeči jejich tolik přestupků?

 

Však i ty pamatuj,

že „kdo nedává uzdu na svůj jazyk, pro toho je náboženství marné. (Jak 1,26)

a opět, že je čas mluvení a čas mlčení (Eccl 3,7).

Nevypusť z úst „slova prázdného“,

a tím méně klamného, zlostného neb neskromného;

v jistých pak dobách, zvláště v čas modlitby,

přede mší sv. a hned po mši sv. zachovej mlčení.

 

*

 

IV. Pán Ježíš v lůně Mariině odsoudil se k úplné slabosti,

jaké podléhá každé dítě před svým narozením,

a tím i stálému umrtvování smyslů, což tím citelněji poznával,

protože hned od první chvíle měl dokonalé užívání rozumu.

Před jeho duší mu stále vyvstávali

hříchy lidské a tresty za ně zasloužené,

jako i muka a ponížení, která měl snést pro vykoupení lidí;

a z toho vznikala bolest na duši i na těle.

Mohl uspíšit chvíli narození svého, ale neuspíšil jí,

řídil se Otcovou vůlí,

a zároveň se podrobil zcela vůli Matčině:

Sám sebe zmařil, ponížil se, byl poslušný až k smrti a to smrti na kříži (Flp. 2,7.8) a dále ještě a sice do konce věků v tajemství oltářním.

 

Také život tvůj,

má být stálým přemáháním sebe, stálým sebemrtvením,

připomínej si Ježíše odsouzeného v životě Mariině na nevoli a útisk.

 

Pane Ježíši, jak jsem nepodobný Tobě!

Ty stal jsi se pro mne vězněm,

a já nechci nést Tvoje břemeno, ač jest to břemeno sladké!

Ty si libuješ v samotě, a já hledám stále roztržitost a hluk.

Ty mlčíš, a já si hovím v povídavosti.

Ty se zříkáš všeliké potěchy a své vůle,

a já toužím jen po svém uspokojení a chci plnit vlastní vůli.

Od této chvíle chci se polepšit.

Jen Ty mi dej „chtít a vykonat“.