312. karmelská pouť v Oslavanech

05.07.2019 06:31

V neděli 14. července oslavíme v Oslavanech 312. karmelskou pouť.

Program letošní pouti

8:00 Mše svatá, celebruje místní farář

9:30 obřad předávání karmelských škapulířů, předává P. Václav Brož, OCarm., převor kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří

10:30 Mše svatá, celebruje P. Václav Brož, OCarm.

14:30 litanie, svátostné požehnání a Te Deum

Před každou Mši svatou příležitost ke svaté zpovědi.

 

Kdo by chtěl přijmou karmelský škapulíř  je třeba, aby se přihlásil v sakristii nebo emailem, kvůli objednání škapulířů.

Při obřadu se obléká škapulíř, kdo zjistí, že nemůže nosit škapulíř, ale chtěl by nosit posvěcenou škapulířovou medailku, může tak učinit, budou k dispozici i medailky.

 

Co je to karmelský škapulíř? Informace zde: www.farnostoslavany.cz/news/co-je-to-karmelsky-skapulir/

Co je to karmelský škapulíř?

Škapulíř je svátostina. Víra církve v něm již od poloviny 13. století spatřuje zdroj hojného duchovního požehnání. Podle starobylé tradice jej obdržel karmelitánský řád 16.7.1251 od Panny Marie prostřednictvím sv. Šimona Stocka. Vnější podoba škapulíře jsou dva malé kousky látky spojené dvěma stužkami. Nosí se přes ramena na těle tak, že jeden spočívá na prsou a druhý na lopatkách. Podstatná na škapulíři není barva či výzdoba, ale že je posvěcen a předán jako karmelský škapulíř.

Kdo škapulíř přijme a nosí (lze nosit i škapulířovou medailku podle dovolení sv. papeže Pia X.), dává tím sám sebe a celý svůj život do rukou a pod ochranu Panny Marie, zavazuje se k ochotě žít naplno a poctivě svůj křesťanský život, žít ze síly svátostí a každý den se obrátit k Matce Boží nějakou modlitbou, kterou si sám zvolí (obecně známé modlitby včetně růžence nebo některá ze zásvětných modliteb). Čerpá z duchovních dobrodiní karmelitánského řádu a každý měsíc je za něj sloužena mše sv.

Škapulíř se přijímá zvláštním obřadem jen jednou, předává jej kněz nebo jáhen a při předávání může říci: „Přijmi tento škapulíř, jímž se stáváš členem rodiny Karmelu. Nos jej jako znamení mateřské ochrany Panny Marie a svého závazku následovat ji a sloužit jí. Ať ti Matka Boží pomáhá obléci se v Krista. On ať v tobě žije, aby se vzdávala sláva Nejsvětější Trojici a abys v církvi přispíval k dobru bratří a sester. Amen.“

Aktuálnost důležitosti škapulíře připomíná i svědectví sestry Lucie z Fatimy o tom, že 13. října 1917 držela Panna Maria v ruce karmelitánský škapulíř a chtěla tím vyjádřit přání, aby její nabídku a výzvu přijali všichni.

 

Podle stránek farnosti Bystré u poličky; www.farnost-bystre.cz/rodina karmelu

Další informace o škapulíři na stránkách https://hnedyskapulir.cz/Více zde: https://www.farnostoslavany.cz/news/co-je-to-karmelsky-skapulir/