Modlitby za zemřelé

01.11.2020 16:40

Litanie za zemřelé

 

Pane, smiluj se nad nimi.

Pane, smiluj se nad nimi.

Kriste, smiluj se nad nimi.

 

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad nimi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože,

Duše Svatý, Bože,

Svatá Trojice, jeden Bože,

 

Svatá Maria, oroduj za ně.

Svatá Boží Rodičko,

Svatá Panno panen,

 

Všichni svatí andělé a archandělé,

Všichni svatí patriarchové a proroci,

Všichni svatí apoštolové a evangelisté,

Všichni svatí mučedníci,

Všichni svatí biskupové a vyznavači,

Všichni svatí učitelé církevní,

Všichni svatí kněží a jáhnové,

Všichni svatí mniši a poustevníci,

Všechny svaté panny a vdovy,

Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za ně.

 

Milostiv jim buď, odpusť jim, Pane.

Milostiv jim buď, vysvoboď je, Pane.

Od své přísné spravedlnosti,

Od mučivých výčitek svědomí,

Od těžkého zármutku a opuštěnosti,

Od bolestného toužení po Tobě,

Od útrap plamenů,

 

Skrze tajemství Svého svatého Vtělení

Skrze Své narození

Skrze Své svaté Jméno

Skrze Svůj křest a svatý půst

Skrze Svou dokonalou poslušnost

Skrze Svou nekonečnou lásku

Skrze Svou smrtelnou úzkost a Své utrpení

Skrze Svůj krvavý pot

Skrze Své bolestné bičování

Skrze Své potupné trním korunování

Skrze Svůj těžký Kříž

Skrze Své hrozné ukřižování

Skrze Svou bolestnou opuštěnost

Skrze Svou přehořkou smrt

Skrze Své svaté rány

 

Skrze Své svaté zmrtvýchvstání

Skrze Své podivné nanebevstoupení

Skrze Příští Utěšitele Ducha Svatého

Skrze bolesti Své nejsvětější Matky

Skrze přímluvy všech svatých

V den soudný

 

My hříšníci, prosíme Tě, uslyš nás.

Abys duším v očistci byl milostivý,

Abys jim všechnu vinu odpustil,

Abys je skrze svou drahou Krev

z těžkého žaláře vysvobodil,

Aby je svatý archanděl Michael

brzy uvedl do vlasti nebeské,

Abys zemřelé naší farnosti, zvláště naše zesnulé

kněze, do Své slávy přijal,

Abys naše zemřelé rodiče a příbuzné,

přátele a dobrodince z trestů očistcových

vysvobodil,

Abys všem věrným zemřelým

dal odpočinutí věčné,

Ježíši, Synu Boží a Králi slávy,

 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

dej jim odpočinutí.

dej jim odpočinutí.

dej jim odpočinutí věčné.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

 

Otče náš…

A neuvoď nás v pokušení.

Ale zbav nás od zlého.

Z ohně očistcového.

Vysvoboď, Pane, duše jejich.

Pane, vyslyš modlitbu mou.

A volání mé k Tobě přijď.

 

Modleme se:

Bože, všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli,

uděl duším svých služebníků a služebnic

odpuštění všech hříchů, aby prominutí,

kterého si vždycky žádali,

pokornými prosbami dosáhli;

jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Odpočinutí věčné dej jim ó Pane.

A světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočívají v pokoji. Amen.

 

 

 

 

Žalm 129

Z hlubin volám k Tobě, Hospodine,

Hospodine, vyslyš hlas můj.

Budiž ucho Tvoje nakloněno

k úpěnlivé modlitbě mé.

Kdybys vážil hříchy, Pane,

Hospodine, kdož by obstál.

U Tebe jest však slitování,

a pro Tvé sliby, Pane, v Tebe doufám.

Důvěřuje duše má slovu Jeho,

duše má doufá v Pána.

Od časného jitra až do tmy noční,

doufej, Izrael, v Hospodina.

Neboť u Hospodina jest slitování

a u Něho je hojná spása.

A On vysvobodí Izraele,

ze všech hříchů jeho.

Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,

a světlo věčné jim svítí.

 

Otče náš…

A neuvoď nás v pokušení.

Ale zbav nás od zlého.

Od bran pekelných.

Vysvoboď, Pane, duše jejich.

Ať odpočívají v pokoji. Amen.

Pane, vyslyš modlitbu mou.

A volání mé k Tobě přijď.

Pán s vámi. I s duchem tvým.

 

Modleme se:

Bože, všech věřících Stvořiteli a Vykupiteli,

uděl duším svých služebníků a služebnic

odpuštění všech hříchů, aby prominutí,

kterého si vždycky žádali,

pokorným prosbami dosáhli.

jenž žiješ a kraluješ na věky věkův. Amen.

 

Ó Pane, smiluj se nad ubohými,

v očistci trpícími dušemi

a pomoz milým našim rodičům.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Našim sourozencům a příbuzným.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Našim přátelům a představeným.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Našim vychovatelům, učitelům

a duchovním vůdcům.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem kněžím a bohoslovcům katolické Církve.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem řeholníkům a řeholnicím.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem mnichům a poustevníkům.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem dobrodincům duše i těla našeho.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kterým láskou a modlitbou jsme povinni.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kterým jsme na duši nebo na těle uškodili.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Také těm, kteří nám ublížili.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem duším, které Tě zvláště milovaly.

Můj Ježíši, milosrdenství!

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

 

Těm, kteří jsou nejblíže spasení.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nejvroucněji po Tobě touží.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nejvíce trpí.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejdále vysvobození.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejopuštěnější.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří se mnoho modlili za zemřelé,

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří o stavbu a výzdobu kostelů pečovali.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Obhájcům svaté víry.

Můj Ježíši, milosrdenství!

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

 

Ze zvyku hřešícím

a jen zázrakem milosti zachráněným.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Malověrným,

kteří přijímání sv. svátostí zanedbávali.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Lehkomyslným, kteří čas svůj promarnili.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Vlažným v modlitbě.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Lenivým v konání dobrých skutků.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří odkládali se svou spásou a náhle zemřeli.

Můj Ježíši, milosrdenství!

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné, ať jim svítí.

 

V boji padlým.

Můj Ježíši, milosrdenství!

V moři pohřbeným.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Padlým ve dvou světových válkách.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Zabitým revolucemi, hladomory,

koncentračními tábory, plynovými komorami.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Zavražděným potraty a euthanasií.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Odsouzeným nespravedlivými soudy.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Při živelních pohromách zahynulým.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Bez svatých svátostí zemřelým.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Nevěrným v kněžství a v řeholích.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Nevěrným v manželském slibu.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Pokrytcům, kteří nežili svůj vlastní život

a jen si na život hráli.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Bohatcům, kteří zapomínali na svou duši.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Sobcům, kteří ničili své bližní.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kteří dnes nebo zítra zemrou.

Můj Ježíši, milosrdenství!

Mé vlastní ubohé duši,

až se jedenkrát před tvým soudem objeví.

Můj Ježíši, milosrdenství!

 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

 

S důvěrou k Pánu se modleme:

Pane, smiluj se nad nimi.

Modleme se za duše všech,

kteří v naději ve vzkříšení a v život věčný zemřeli.

Pane, smiluj se nad nimi.

Modleme se, aby přišli na místo pokoje,

kde spravedliví a svatí požívají odměny a slávy.

Pane, smiluj se nad nimi.

Modleme se,

aby nebyli odsouzení na strašném soudě Kristově.

Pane, smiluj se nad nimi.

Modleme se,

aby se stali dědici věčného nebeského království.

Pane, smiluj se nad nimi.

Modleme se,

aby se stali účastníky věčné radosti pokoje svatých.

Pane, smiluj se nad nimi.

 

Modleme se:

Bože, Pane slitování,

dej duším služebníků a služebnic svých

sídlo občerstvení, blaženost pokoje a jasnost světla.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Matičko Kristova, klíčnice nebe,

za duše v očistci prosíme tebe

mateřskou přímluvou otevř jim bránu

ony už touží tak po Kristu Pánu.

 

Chybily, zhřešily, zbloudily v scestí,

v lítosti úpějí po rajském štěstí,

zhřešily v slabosti, chybily v zlobě,

v lásce však volají, Matičko, k tobě!

 

Zdráva buď Královno, ztiš Boží hněvy,

vzdycháme vyhnaní synové Evy,

Syn tvůj nás vykoupil, milosti plná,

dej, by nás obmyla Krev, spasná vlna.

 

Dej, ať se v srdce jim zármutkem spjaté,

s oltářů vyřinou krůpěje svaté,

nachať se zkonejší touha a trýzeň,

ať se už ukojí po Bohu žízeň.

 

Matičko, skloň se k nim vlídnou svou tváří,

nebeský mír ať jim na věky září,

ó šťastné shledání s Matkou a Synem.

Dej, ať se v blaženství k sobě tam vinem.

 

Matičko, nechť tvůj plášť hrdiny zhalí,

kteří své životy za svou vlast dali,

probuď je ze smrti k novému žití,

ať věčné světlo jim v nebesích svítí!

 

Modleme se:

Bože, štědrý dárce odpuštění

a milovníče lidské spásy,

prosíme Tvou dobrotivost,

abys duším služebníků a služebnic svých,

které z tohoto světa odešly,

na přímluvu blahoslavené Marie vždy Panny

se všemi svatými Tvými

účastenství věčné blaženosti dojít dopřál.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.