Opravy kostela sv. Mikuláše v Oslavanech

21.12.2021 08:38

Uvádíme několik fotek z letošních oprav kostela a zajímavý článek o restaurovaném kříži.

Děkujeme všem farníkům, dárcům, Ministerstvu kultury ČR, kteří letošní opravy podpořili.

Pán Bůh zaplať!

 

 

 

PÍSKOVCOVÝ KŘÍŽ NA JIŽNÍ ZDI KOSTELA SV. MIKULÁŠE V OSLAVANECH

 

V letošním roce byl zrestaurován kříž, který stojí u jižní zdi farního kostela svatého Mikuláše v Oslavanech. Většina kolemjdoucích však nejspíš netuší, že se po hmotné stránce jedná o nejcennější kříž nejen v Oslavanech, ale vůbec o jeden z nejvýznamnějších ze slavné novoveské kamenické dílny. Řekněme si tedy něco o jeho zajímavé historii.

Kříž postavil roku 1839 kamenický mistr Jakub Majer z Nové Vsi. Rod kameníků Majerů přišel z Čebína do Nové Vsi roku 1711 a začal pracovat v místní kamenické dílně, která zde existovala již před založením oslavanského kláštera v roce 1225. Zdejší kamenická a sochařská tradice francouzských a italských kamenických mistrů našla v Majerech nové, slavné pokračovatele. Majerové se zdejšími lidmi srostli. Novoveská kamenická dílna se stala po celé 18. až do poloviny následujícího století bezkonkurenčně nejdůležitějším centrem kamenické výroby z kvalitního pískovce.

Za nejslavnějšího kameníka z rodu Majerů je vždy označován právě autor kříže, stojícího u kostela, Jakub Majer. Tento kameník byl vysloveně umělcem mezi mistry, vystupující z řady jeho předchůdců i nástupců, přestože neměl žádné vyšší vzdělání.

Kříž u našeho kostela pro něj byla zakázka bezpochyby prestižní. Jak by si taky nedal záležet, vždyť jej stavěl před svůj vlastní farní kostel a fundátorem (objednavatelem) je jeho tchán, téměř osmdesátiletý stařec Lorenz Hanák. Jedná se o velmi propracované dílo, za nějž od fundátora obdržel vinohrad na Staré hoře v Oslavanech, jehož cena byla tenkrát vypočítána na 80 zlatých císařské měny. Povolení ke svěcení kříže udělila nejdůstojnější biskupská konzistoř 20. června 1839, za působení zdejšího faráře a děkana Vd. P. Karla Bayera.

Jako sochařské dílo je kříž propracovaný do všech detailů a svědčí nejen o mimořádné zručnosti a vkusu kameníka, ale i o citu pro symboliku, kterou je kříž prodchnut. To dosvědčuje kalich, který je vytesán pod samotným křížem. Mohli bychom se domnívat, že má symbolizovat Nejsvětější oběť Kristovu na kříži. Po přečtení textu uprostřed však docházíme k tomu, že symbolizuje utrpení, které je vidět i ve velice detailně provedené tváři a na těle Pána Ježíše. Rodina Grunových, která mapuje pískovcové kříže po jižní Moravě, si povšimla i jiné kuriozity. Podoba kameníka Jakuba se nám ukazuje v tváři samotného Krista. Sám se v ní zvěčnil a na všech jeho křížích lze sledovat postupující stáří kameníka a utrpení, kterým si v životě procházel. Další pozoruhodnou věcí je ležatá, přeškrtnutá osmička, vytesaná pod předním nápisem. Tuto značku můžeme vidět i na jiných prastarých dílech z kamenické dílny v Nové Vsi. Poté byla na dlouhou dobu zapomenuta a znovu ji ve velkém začal používat právě slavný Jakub Majer, jako svou vlastní. Můžeme ji nalézt na většině jeho děl, jako třeba na podstavci sochy Ecce Homo pod kostelem.

 

Zde uvádím texty na kříži, přeložené do současné češtiny.

 

Z přední části:

Otče můj nemůže-li tento kalich minouti mně než abych jej pil

staniž se vůle tvá u sv. Matouše 26 ka: verš: 42

Ejhle člověk

Ó křesťane na něho se dívej a

jeho svaté rány rozjímej u sv. Jana 19 ka: ve 5.

 

Z levé strany:

V roce 1839

Tento kříž jest k větší cti

a slávě Boží od Lorenze Hanáka

mistra kovářského a Ludmily

manželky jeho v Nové Vsi

nově založen

 

Z pravé strany:

Jakub Majer

kamenický

mistr z

Nové Vsi

 

Při čtení nápisu na kříži je věnována i zmínka o manželce fundátora kříže Ludmile. Ta zemřela již v roce 1806 na tyfus. Co je však doopravdy zajímavé tak to, že Ludmila byla dcerou Bartoloměje Poláka, zedníka z Nové Vsi, který byl se svým otcem Janem a bratry Jiřím a Jakubem, stavitelem současného barokního kostela svatého Mikuláše v Oslavanech.

 

Kříž byl opraven panem kameníkem Liborem Maňákem z Blanska v roce 1994. Byl zbaven nevhodných nátěrů, přespárován, opraven sokl, schodek a celkově ošetřen. Cena byla tenkrát vyčíslena na 60 000 Kč. V plánu bylo i obtáhnutí vytesaného písma, aby tak bylo lépe čitelné a lidé se mohli dozvědět, co jim vlastně fundátor s kameníkem vzkazují. To ale zakázal Památkový úřad. Už při tomto restaurování pan kameník zvažoval demontáž kříže a odizolování fólií proti vodě, k čemuž nakonec nedošlo.

Při odborném prohlédnutí kříže bylo zjištěno, že jeho stav je slině havarijní a dlouhodobě zanedbaný. Schodek u kříže byl v naprosto dezolátním stavu, což zavinila vlhkost a nestabilní základy, které byly jen vyskládány z cihel. Dále byl kříž vychýlen ze své osy a celkově pokrytý mechem a špínou. Kříž byl demontován a odvezen 27. dubna tohoto roku. Na kříži pracoval akademický restaurátor Pavel Kobylka a pan MgA. Bohdan Jeřábek. Se souhlasem Památkového úřadu byly vybetonovány základy, nahrazen schodek jeho replikou a kříž předsunut od zdi kostela, aby bylo zabráněno jeho silnému vlhnutí. Na své místo se vrátil 5. října a v následujících dnech byly práce dokončeny.

 

Když byl kříž odvezen, vznikl nám nebývalý pohled na holou zeď kostela, při čemž některé lidi napadaly myšlenky: „To už znovu nastalo období likvidování křížů?“ Na to jim odpovíme: „Nebojte, nenastalo a naopak doufejme, že se vrátily časy, kdy se o kříže a jiné drobné památky v Oslavanech znovu začneme starat a budou opravovány. A že už by to mnohé víc než nutně potřebovaly.“ Vždyť přece nenecháme vymizet takto hodnotné a jedinečné památky a s nimi odkaz našich předků!

Sepsal František Procházka 27. října 2021

 

Když procházíme kolem kříže, modlíme se: klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.