První sobota v měsíci, modlitby

04.04.2020 07:30

Panna Marie sestře Lucii z Fatimy:

„Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“
„Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse."
„Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“

 

 

Litanie k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, smiluj se nad námi.

Pane, smiluj se nad námi.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

 

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože,

Duchu Svatý, Bože,

Svatá Trojice, jeden Bože,

 

Srdce Mariino, oroduj za nás.

Srdce Mariino, stvořené podle Srdce Páně,

Srdce Mariino, Neposkvrněného Početí,

Srdce Mariino, důstojný příbytku Ducha Svatého,

Srdce Mariino, Matky věčné Moudrosti,

Srdce Mariino, Matky Slova Božího,

Srdce Mariino, Matky vznešené lásky,

Srdce Mariino, v lásce silnější než smrt,

Srdce Mariino, ztrýzněné ranami Ježíše,

Srdce Mariino, probodené mečem bolesti,

Srdce Mariino, obětované pod křížem Páně,

Srdce Mariino, podivuhodný výtvore Srdce Ježíšova,

Srdce Mariino, zrcadlo Srdce Ježíšova,

Srdce Mariino, radosti Srdce Ježíšova,

Srdce Mariino, útěcho Srdce Ježíšova,

Srdce Mariino, v němž samotném, přede všemi

ostatními srdci, nalezl Bůh zalíbení,

Srdce Mariino, jež hlásáš krásu nitra královské dcery,

Srdce Mariino, pokladnice svatosti,

Srdce Mariino, obraze Boží dobroty,

Srdce Mariino, Prostřednice všech milostí,

Srdce Mariino, Záchrano hříšníků,

Srdce Mariino, Posilo zarmoucených,

Srdce Mariino, Útěcho opuštěných,

Srdce Mariino, Útočiště zoufajících,

Srdce Mariino, Pokoji v úzkostech,

Srdce Mariino, útočištná Svatyně pronásledovaných,

Srdce Mariino, Naděje umírajících,

Srdce Mariino, Záštito národů

v jejich nouzích a těžkostech,

Srdce Mariino, Ochránkyně svaté Církve

proti moci temnoty,

Srdce Mariino, jež jsi zvítězilo

nad bludy celého světa,

Srdce Mariino, vznešené Královny světa,

Srdce Mariino, Srdce naší Matky,

Srdce Mariino, velebené na věky,

 

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Pane.

vyslyš nás, Pane.

smiluj se nad námi.

 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko:

Aby naše srdce zanítil týž plamen božské Lásky,

který nevýslovně naplnil i tvé Srdce.

 

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože,

který jsi v Srdci Nejblahoslavenější Panny Marie

připravil důstojný příbytek Ducha Svatého:

uděl, prosíme, abychom skrze pravou úctu

k jejímu Neposkvrněnému Srdci

zařídili svůj život podle Tvého Srdce.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Zásvětná modlitba

Maria, - mocná Panno a Matko milosrdenství, - Královno nebes a útočiště hříšníků, -Tvému neposkvrněnému Srdci - se zcela zasvěcujeme. - Zasvěcujeme mu celou svou bytost - a svůj život, - vše co máme, - milujeme a co jsme. - Tobě zasvěcujeme své tělo a svou duši, - své srdce, - svůj domov a svou rodinu – i svou vlast. - Vše, co je v nás a mimo nás, - ať patří jen Tobě - a tak má podíl - na dobrodiní Tvého mateřského požehnání.

Aby však toto naše zasvěcení - bylo účinné a trvalé, - obnovujeme dnes u Tvých nohou, Maria, - svůj křestní slib i předsevzetí, - která jsme učinili - při svém prvním svatém přijímání. - Zavazujeme se, - že budeme vždy neohroženě - vyznávat pravdy svaté víry -a žít jako dobří katolíci, - úplně se podřídíme - všem nařízením Svatého Otce a biskupů, - kteří jsou s ním spojeni. - Zavazujeme se, - že budeme svědomitě zachovávat přikázání Boží i církevní, - zvláště svěcení neděle. - Zavazujeme se, - že budeme zbožně žít, - denně se modlit, plnit postní ustanovení, - často přistupovat ke svátosti smíření, - a ke svatému přijímání.

Nakonec Ti slibujeme, - slavná Matko Boží - a dobrotivá Matko lidí, - že celé své srdce - postavíme do služeb Tvé svaté úcty, - aby vládou Tvého neposkvrněného Srdce -království Srdce Tvého Syna - rychleji a pevněji zapustilo kořeny v našich duších, - v duších všech našich bratří a sester,- v naší drahé vlasti - po celém světě, - jak v nebi, tak i na zemi. - Amen.