Úcta ke svatému Josefovi v oslavanské farnosti

11.03.2021 18:50

Blíží se slavnost sv. Josefa, prožívámě rok sv. Josefa, uvádímě článek Františka Procházky o úctě ke sv. Josefovi v naší farnosti

 

Údolí, ve kterém leží Oslavany se od dávných časů nazývá „ÚDOLÍ MARIINO“. Snoubencem Panny Marie je svatý Josef. Tento světec byl ctěn po celé naší zemi a od roku 1654 je spolupatronem Zemí Koruny české. I u nás v Oslavanech jej naši předkové uctívali.

Když byl v letech 1770 – 1801 přestavován kostel sv. Mikuláše do současné barokní podoby, byl svatému Josefovi vystavěn jeden ze tří oltářů. Jde o boční oltář, stojící na epištolní (jižní) straně. Pochází z dílny známého moravského umělce Ondřeje Schweigla, autora vybavení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla a bočních oltářů v kostele sv. Jakuba v Brně.

Oltář sv. Josefa je vyroben ze štukového mramoru s  plastikou svatého Josefa, sedícího na obláčcích a držícího Ježíška. Pod plastikou byla umístěna skleněná rakev s ostatky sv. Feliciána, nebo sv. Celestýna. Dnes je zde vitrínka se soškou Pražského Jezulátka.

Na evangelní (severní) straně kostela je boční oltář svatého Jana Nepomuckého. Nebude náhodou, že oba oltáře jsou zasvěceny svatým ochráncům naší vlasti. Byly vyrobeny mezi roky 1799 – 1801.

Opravy oltáře proběhly v roce 1858, 1902 a naposledy v letech 1952 – 1956. Roku 1952 byly odsud odstraněny skleněné rakvičky s ostatky sv. Celestýna a sv. Feliciána. Ostatky byly umístěny dovnitř oltáře, kde jsou do dnes. Místo rakviček sem byla umístěna již zmíněná vitrínka se soškou Pražského Jezulátka. V té době byl také ze soch odstraněn barevný nátěr.

Oltář sv. Josefa ještě po druhé světové válce sloužíval v květnu jako májový oltář.

Kromě bočního oltáře byl v Oslavanech roku 1894 založen spolek ke cti Svaté Rodiny. Jak víme, svatý Josef je hlavou Svaté Rodiny. O čtyři roky později zde vznikl ještě katolický vzdělávací spolek „Svornost“. Ten měl ve svém znaku rovněž sv. Josefa s lilii a Ježíškem v náručí.

K oslavanské farnosti jsou v současnosti přifařeny vesnice Nová Ves a Padochov. I zdejší občané měli v úctě sv. Josefa. V padochovské zvoničce byla umístěna plastika sv. Josefa. Ta byla roku 1996 odcizena. V Nové Vsi zase máme záznamy, že se zde o svátku sv. Josefa konaly slavné průvody po obci.

Všechny farníky spojovaly prosby ke svatému Josefovi, patronu hodinky šťastné smrti. O tom svědčí staré ornáty, které darovali farnosti věřící, jako prosbu za tuto milost.

My letos slavíme rok svatého Josefa a připomínáme si 150 let od vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve papežem blahoslaveným Piem IX.

Svatý Josefe, oroduj za nás, za naši farnost, církev a vlast.

18. února 2021 František Procházka

Foto, oltář sv. Josefa