Vánoční litanie

26.12.2020 08:53
Vánoční litaniePane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otčem - smiluj se nad námi.
Bože, Synu, Vykupiteli světa, -
Bože, Duchu svatý, -
Bože v Trojici jediný -

Ježíši, Slovo od věčnosti zplozené, - smiluj se nad námi.
Ježíši, Slovo v čase tělem učiněné, -
Ježíši, Mesiáši otcem slíbený -
Ježíši, proroky předpovídaný -
Ježíši, počatý z Ducha Svatého -
Ježíši, z Panny Marie narozený -
Ježíši, jednorozený Synu Otce -
Ježíši, plný milosti a pravdy -
Ježíši, Bože silný a nesmrtelný -
Ježíši, Synu Boží a synu člověka -
Ježíši, v chudobě betlémské stáje narozený -
Ježíši, přivítaný chvalozpěvy andělů -
Ježíši, velebený jako dárce pravého pokoje -
Ježíši, bdícím pastýřům andělem zvěstovaný -
Ježíši, v městě Davidově nalezený -
Ježíši, poznaný jako Spasitel světa -
Ježíši, pravé Světlo každého člověka osvěcující -
Ježíši, Slovo věčné mezi námi přebývající -

Ježíši zrozený, abys zrušil kledbu a dal požehnání  - smiluj se nad námi.
Ježíši zrozený, abys vzal na sebe naše nepravosti -
Ježíši zrozený, abys nás vyučil v pravé víře -

Ježíši zrozený, abys posílil důvěru v Boha -

Ježíši zrozený, abys v nás rozlítil lásku -
Ježíši zrozený v Domě chleba, abys nás živil chlebem života -
Ježíši zrozený v ovčíně, abys nás pobloudilé ovce v Církvi shromáždil -
Ježíši zrozený, abys nám v církvi zanechal prostředky ke spáse -
Ježíši zrozený, abys slávu Otce rozmnožil po celé zemi -
Ježíši zrozený, abys lidem dobré vůle svůj pokoj zanechal -
Ježíši zrozený, abys zcela vůli svého Otce rozmnožil po celé zemi -
Ježíši zrozený, abys nás naučil plnit vůli svého nebeského Otce -
Ježíši zrozený, aby nám otevřel nebeskou bránu -
Ježíši, pro tajemství tvého vtělení -
Ježíši, pro své milostiplné zrození -
Ježíši, pro poctu tobě anděly a pastýři vzdanou -

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Slovo se stalo tělem

A přebývalo mezi námi.

Modleme se.

Dej, prosíme, všemohoucí Bože, aby nás tvůj jednorozený Syn, který se narodil v lidském těle vyvedl z otroctví hříchu a obdařil svobodou tvého synovství.

Všemohoucí Bože, který jsi ustanovil radostné vánoční svátky, abychom si vděčne připomínali narození tvého Syna, z Nejblahoslavenější Panny Marie: dej nám, prosíme, tu milost, aby tento náš milý Spasitel zavítal ve svatém přijímání i do našeho srdce očištěného pokáním a vytvořil si z něho příjemný příbytek.

Popřej Bože, věčný Synu Otce, abychom se přispěním Ducha svatého bránili hříchu a dobrými skutky dokazovali svou lsáku k tobě.

Ježíši, přijehož narození andělé vzdávali Bohu slávu na výsostech a příli pokoj lidem dobré vůle, dej, abychom se varovali, nepravostí a také i my tebe bezúhoným životem chválili a s bižními žili v míru.

Zachovej, Bože, v naší mysli stálou památku milostivého narození tvého Syna, abychom po příkladu rodičky Boží Tvá slova v srdci zachovávali a očekávali tvou příští chválu. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

Kniha litanií, Pavel Pankrác Křivý, Olomouc 2009.

 

Přiveď nás k pravému pokání, -
Připrav v našich srdcích čistý příbytek pro sebe, -
Zachovej v našich myslích stálou vzpomínku na tvé vtělení, -
Ochraň nás v milosti Božích dětí, -
Vtělený Boží Synu, -

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, Ježíši.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Ježíši.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se: Prosíme tě, všemohoucí Bože, dej, abychom skrze narození tvého jednorozeného Syna osvobozeni z otroctví hříchu už zde na zemi okusili ovoce jeho svatého vtělení a v nebi měli účast na jeho nesmrtelném životě. Neboť on žije a kraluje na věky věků. Amen.