Litanie na Velký pátek

10.04.2020 06:59

Litanie na Velký pátek

Pane smiluj se.

Kriste smiluj se.

Pane smiluj se.

 

Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

 

Ježíši, Synu Boha živého, smiluj se nad námi.

Ježíši, který ses z lásky k nám vtělil,

Ježíši, který jsi toužil po našem vykoupení,

Ježíši, který jsi chtěl za nás trpět a zemřít,

Ježíši, který jsi v předvečer svého utrpení ustanovi Svátost lásky,

Ježíši, který jsi při poslední večeři konal velekněžskou modlitbu,

Ježíši, který ses v Getsemanské zahradě krví potil,

Ježíši, který jsi z rukou svého Otce ochotně přijal kalich utrpení,

Ježíši, který jsi byl jedním z učedníků zrazen,

Ježíši, který jsi byl spoután a vlečen do domu veleknězova,

Ježíši, který jsi byl obklopen živými svědky a tak odsouzen,

Ježíši, který jsi byl Petrem třikrát zapřen,

Ježíši, který jsi byl v žaláři políčkován a tupen,

Ježíši, který jsi byl předveden před Piláta a pak před Heroda,

Ježíši, který jsi byl ukrutně zbyčován a pak trním korunován,

Ježíši, který jsi byl jako zlosyn všemi zavržen,

Ježíši, který jsi byl vydán na smrt kříže, pod nímž jsi třikrát klesl,

Ježíši, který ses na své křížové cestě setkal se svou Matkou,

Ježíši, který jsi svůj obličej do roušky Veroničiny otřel,

Ježíši, který jsi napomenul plačící jeruzalémské ženy,

Ježíši, který jsi se Šimonem z Cyrény nesl svůj kříž,

Ježíši, který jsi byl na Kalvárii roucha zbaven,

Ježíši, který jsi byl na kříž přibit a hrozně trpěl,

Ježíši, který ses za své mučitele modlil,

Ježíši, který jsi kajícímu lotrovi ráj slíbil,

Ježíši, který jsi nás v Janovi odevzdal své Matce,

Ježíši, který jsi okusil opuštěnost, když jsi za nás tři hodiny trpěl,

Ježíši, který jsi na kříži spásy žíznil,

Ježíši, který jsi dílo vykoupení dokonal a odevzdal do rukou Otcových,

Ježíši, který jsi byl na kříži proboden,

Ježíši, který jsi nás svou smrtí s Otcem usmířil,

Ježíši, který jsi svou smrtí hřích, peklo a smrt přemohl,

Ježíši, který jsi nám svou smrtí otevřel brány ráje,

Ježíši, který jsi byl Josefem a Nikodémem z kříže sňat a do hrobu položen,

Ježíši, který jsi byl nejdříve na klín Bolestné Matky položen,

Ježíši, který jsi byl v zapečetěném hrobě hlídán,

Ježíši, který shlížíš na nás dobrotivě ze svatostánku ve Státosti,

Ukřižovaný Synu Boží,

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Bůh nás dobrotivě obdařil ve svém milém Synu,

vněmž máme vykoupení skrze jeho Krev.

Vpravdě bolesti naše on nesl a neduhy naše snášel, obětován byl,

protože sám chtěl a neotevřel svá ústa, jako beránek, který má být ostříhán.

 

Modleme se.

Věčná lásko, Beránku nevinný, který jsi sňal hříchy celého světa, prosíme dej, aby žádný, kdo v Tebe věří, doufá a Tebe miluje, nazahynul! Pro nesmírné bolesti které jsi pro nás přetrpěl, dej nám, prosíme, abychom ovoce Tvého utrpení a smrti zužitkovali pro spasení duše.

Nejlaskavější Ježíši, který jsi svou přehořkou smrtí kříž posvětil a učinil prostředkem ke spasení, očisť a posvěť naše duše, aby nám byl tvůj svatý kříž klíčem do ráje a znamením věčné svlávy a spásy.

Ukřižovaná lásko, ve svátosti oltářní přítomná, přijmy nás do své ochrany, abychom kráčeli po všechny dny života ve Tvých šlépjejích a Tebe spatřili ve slávě Tvého království, kde s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.