Novinky

Žaloby

10.04.2020 07:46
Improperie – Žaloby Na Velký pátek se při uctívání svatého kříže zpívají tzv. Improperie – Žaloby, v nichž Vykupitel něžným způsobem, vypočítává svému lidu, co pro něj všechno učinil a jak mu on odplatil. Tyto výčitky platí i nám, jestliže zůstáváme chladnými nad tolikerým nám prokázaným...

Litanie na Velký pátek

10.04.2020 06:59
Litanie na Velký pátek Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se.   Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.   Ježíši, Synu Boha živého, smiluj...

Zelený čtvrtek, adorace v Getsemanské zahradě

08.04.2020 19:14
Noční bdění - adorace: ADORACE O EUCHARISTII Na začátku je píseň: Píseň 717 Sione, chval Spasitele     2. a 3. sloka Jim Bishop: Den, kdy zemřel Kristus str. 90-92        (Vyšehrad, Praha 1971) Pak píseň:     Píseň 716 Pojďme uctít...

Zelený čtvrtek, svátost Eucharistie

08.04.2020 19:08
Zelený čtvrtek Mše svatá není z tohoto světa   Mše svatá je vrcholným důkazem Boží všemohoucnosti. Lidé sice mluví o Boží všemohoucnosti, ale permanentně si představují, že mu s tím mohou trochu pomoci. Nemůžou. Ve srovnání se Mší svatou je všechno stvoření pouhá tretka. Je možné si...

Zelený čtvrtek, svátost kněžství

08.04.2020 19:04
Pán Ježíš na Zelený čtvrtek ustanovil dvě svátosti: eucharistii a svátost kněžství, jedna bez druhé nemůže být. Svatost kněze pochází od Krista. Pán Ježíš umývá nohy apoštolům, posvěcuje je, odpouští jim hříchy. Kněží jsou hříšníci, velmi potřebují, aby jim Pán Ježíš umyl nohy. Kněží Starého...

Středa Svatého týdne

08.04.2020 07:22
Podle jednoho výkladu se říká středě před Zeleným čtvrtkem Škaredá, protože se Jidáš domluvil s těmi, kteří Ježíše nenáviděli, že jim bude nápomocen při jeho zajetí... Do nejhlubšího okruhu pekla umístil Dante tři zrádce, mezi nimi Jidáše. Ve vězení se pohrdá nejvíce donášeči, to znamená lidmi...

Úterý Svatého týdne

07.04.2020 09:35
     Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka? Polibek je projevem lásky, přátelství a často také odpuštění. Za starých dob políbil kat odsouzence na znamení toho, že on sám proti němu nic nemá. Pak konal své strašné řemeslo. Zamysleme se kajícně nad falší polibků při nevěře, nad...

Pondělí Svatého týdne

06.04.2020 14:19
Ježíš byl na návštěvě u svých přátel v Betánii. Maria pomazala Pána olejem k pohřbu. Mariina ušlechtilost a obětavost naplnila dům příjemnou vůní. Vše, i to nejmenší, co s láskou dáváme Bohu a bližnímu, vydává vůni, která naplňuje dům. Vůně symbolizuje její velkorysé srdce. Svou vzácnou...

Květná neděle

04.04.2020 18:08
Květná neděle      Dnes jsme pozváni, abychom rozjímali o kráse svého Krále. Rozjímat a spatřit ve své duši pravého Krále, jímž je Kristus, však může pouze ten, kdo mu podřídí svůj rozum, kdo upřímně a zbožně miluje Jeho dobrotu a nevýstižnou shovívavost, kdo napodobuje Jeho...

První sobota v měsíci, modlitby

04.04.2020 07:30
Panna Marie sestře Lucii z Fatimy: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“ „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>